Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.petitpourri.be met betrekking tot de op de website www.petitpourri.be aangeboden producten. De website www.petitpourri.be is eigendom van en wordt beheerd door mevr. Sanne Lambermon, eenmanszaak, met handelsbenaming SanneVormt, met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Vijfkruisenstraat 16, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW nummer: BE0842.293.263
Door een bestelling te plaatsen op www.petitpourri.be aanvaardt de koper deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

EIGENDOMSRECHTEN

Alle Rechten, inclusief  auteursrechten, van www.petitpourri.be zijn èn blijven eigendom van Sanne Lambermon voornoemd. Elk gebruik van de website en de inhoud ervan, inclusief kopiëren of opslaan van het geheel of elementen ervan is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Sanne Lambermon voornoemd, tenzij voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.

Petit Pourri tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, zijnde België en Nederland. Voor verkoop naar andere landen, dient de koper contact op te nemen via hello@petitpourri.be voor meer info.
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na integrale betaling. Behoudens andere bepalingen, is de uiterste leveringstermijn 30 dagen na betaling van u bestelling.
Eventueel vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper; Petit Pourri heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Petit Pourri  controleert de artikelen voor verzending en zorgt voor een degelijke verpakking. De koper verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. De koper mag nooit verpakkingen aanvaarden die duidelijk beschadigd zijn bij het transport. De koper controleert de zending onmiddellijk bij ontvangst.
Indien de koper schade vaststelt aan de geleverde artikelen, dan brengt de koper Petit Pourri onmiddellijk op de hoogte en wordt ook een foto doorgemaild van het beschadigde artikel. Petit Pourri adviseert omt nooit de postverpakking weg te gooien voor de koper heeft vastgesteld dat de zending in goede staat.

PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Petit Pourri houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Niettegenstaande wij www.petitpourri.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.petitpourri.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door petit Pourri zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn.

Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor België en Nederland staan hieronder. Voor verzending naar andere landen, gelieve contact op te nemen via hello@petitpourri.be voor meer info.

BELGIË
Bestellingen vanaf 100€ worden gratis verzonden. Verzendkosten binnen België: 4,50 Euro.

NEDERLAND
Bestellingen vanaf 100€ worden gratis verzonden. Verzendkosten naar Nederland: 7,50 Euro.

Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres tijdens de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

HERROEPINGSRECHT / RETOURNEREN

De consument heeft het recht aan Petit Pourri mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product. Indien de koper zich op deze mogelijkheid wil beroepen, moet de koper de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Petit Pourri, Vijfkruisenstraat 16, 3770 Riemst. De geretourneerde goederen moeten uiterlijk 14 dagen na levering terug verzonden zijn en moeten onbeschadigd, in ongebruikte toestand en met aangehecht label verzonden worden.

Artikelen die aan Petit Pourri worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door Petit Pourri terugbetaald. Verzendingskosten worden niet terugbetaald.

Gepersonaliseerde items kunnen niet worden geretourneerd. Artikelen gekocht tijdens de solden-periode kunnen niet geretourneerd worden.

Onvolledige of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

PRIVACY

Petit Pourri maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

Bestellen bij Petit Pourri vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt. Petit Pourri gebruikt deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van je bestellingen, leveringen en facturen en het opvolgen van betalingen. Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

WAARBORG

Petit Pourri staat voor het leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Ondanks al onze kwaliteitszorg kan het voorkomen dat je een artikel ontvangt dat niet helemaal perfect is of dat kapot gaat nadat het in gebruik genomen is. Wanneer een product gebreken vertoont, gebruik dit dan niet meer.

De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Het aanspreken van de waarborg is niet toegestaan in volgende niet-limitatieve gevallen:
Beschadiging door opzet of nalatigheid.
Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
Verandering of reparatiewerkzaamheden die de klant of derden op ondeskundige wijze en zonder toestemming van Petit Pourri heeft aangebracht dan wel getracht heeft aan te brengen aan het product of dit heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
Natuurlijke en/of normale slijtage.
Kleine kleurverschillen. Door het natuurlijke productieproces van onze stoffen kan er van tijd tot tijd mogelijkenig kleurverschil in onze collecties aanwezig zijn.
Beschadiging als gevolg van het niet (juist) in acht nemen van het wasetiket en of de gebruiksaanwijzing/instructies.

OVERMACHT

Petit Pourri is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Petit Pourri, hetzij de leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.petitpourri.be, kunt u per e-mail (hello@petitpourri.be) of telefonisch (0479/204881) contact opnemen.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische Rechtbanken bevoegd.